Indeks

Senin, 31 Oktober 2011

S003A155 - Digelincirkan Syaitan

Orang-orang yang berpaling itu, sesungguhnya mereka telah
digelincirkan oleh syaitan
======================

innalladzina tawallau minkum yauma taqol jam'ani innamas tazallahumusy
syaithonu bi ba'dhima kasabu

wa laqod 'afallahu 'anhum

innallaha ghofurun halim

Artinya:

Sesungguhnya orang-orang yang berpaling di antaramu pada hari bertemu
dua pasukan itu, sesungguhnya mereka telah digelincirkan oleh syaitan,
disebabkan sebagian kesalahan yang telah mereka perbuat (di masa
lampau).

Dan sesungguhnya Allah telah memberi maaf kepada mereka.

Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.

(QS 3 Ali 'Imron ayat 155)

Rabu, 26 Oktober 2011

S003A154 - Yang Ditakdirkan Mati Akan Datang Ke Tempat di mana Ia Akan Mati

Urusan hidup dan mati itu seluruhnya di tangan Allah
=====================

tsumma anzala 'alaikum mim ba'dil ghommi amanatan nu'asay yaghsya
tho-ifatam minkum wa tho-ifatun qod a hammat hum anfusuhum

yadhunnuna billahi ghoirol haqqi dhonnal jahiliyyah

yaquluna hal lana minal amri min syai-in

qul innal amro kullahu lillah

yukhfuna fi anfusihim ma la yubduna lak

yaquluna lau kana lana minal amri syai-um ma qutilna ha huna

qul lau kuntum fi buyutikum labarozalladzina kutiba 'alihimul qotlu
ila madhoji'ihim

wa liyabtaliyallahu ma fi shudurikum wa liyumahisho ma fi qulubikum

wallahu 'alimum bi dzatish shudur

Artinya:

Kemudian, setelah kamu berduka cita, Allah menurunkan kepada kamu
keamanan (berupa) kantuk yang meliputi segolongan dari pada kamu,
sedang segolongan lagi telah dicemaskan oleh diri mereka sendiri.

Mereka menyangka yang tidak benar terhadap Allah seperti sangkaan jahiliah.

Mereka berkata: "Apakah ada bagi kita barang sesuatu (hak campur
tangan) dalam urusan ini?"

Katakanlah: "Sesungguhnya urusan itu seluruhnya di tangan Allah".

Mereka menyembunyikan dalam hati mereka apa yang tidak mereka
terangkan kepadamu.

Mereka berkata: "Sekiranya ada bagi kita barang sesuatu (hak campur
tangan) dalam urusan ini, niscaya kita tidak akan dibunuh (dikalahkan)
di sini".

Katakanlah: "Sekiranya kamu berada di rumahmu, niscaya orang-orang
yang telah ditakdirkan akan mati terbunuh itu keluar (juga) ke tempat
mereka terbunuh".

Dan Allah (berbuat demikian) untuk menguji apa yang ada dalam dadamu
dan untuk membersihkan apa yang ada dalam hatimu.

Allah Maha Mengetahui isi hati.

(QS 3 Ali 'Imron ayat 154)

Sabtu, 22 Oktober 2011

S003A153 - Tidak mendengarkan panggilan rosul

idz tush'iduna wala talwu 'ala ahadiw wa rosulu yad'ukum fi ukhrokum
fa atsabakum ghomma bi ghommil likaila tahzanu 'ala ma fatakum wa la
ma ashobakum

wallahu khobirum bima ta'malun

Artinya:

(Ingatlah) ketika kamu lari dan tidak menoleh kepada seseorang pun,
sedang Rasul yang berada di antara kawan-kawanmu yang laiin memanggil
kamu, karena itu Allah menimpakan atas kamu kesedihan atas kesedihan,
supaya kamu jangan bersedih hati terhadap apa yang luput dari pada
kamu dan terhadap apa yang menimpa kamu.

Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

(QS 3 Ali 'Imron ayat 153)

S003A152 - Kisah Perang Uhud

wa laqod shodaqokumullahu wa'dahu idz tahussuna hum bi idznihi hatta
idza fasyiltum wa tanaza'tum fil amri wa 'ashoitum mim ba'di ma arokum
ma tuhibbun

minkum mayyuridud dun-ya wa minkum mayyuridul akhiroh

tsumma shorofakum 'anhum liyabtaliyakum

wa laqod 'afa 'ankum

wallahu dzu fadhlin 'alal mu'minin

Artinya:

Dan sesungguhnya Allah telah memenuhi janji-Nya kepada kamu, ketika
kamu membumuh mereka dengan izin-Nya sampai pada saat kamu lemah dan
berselisih dalam urusan itu dan mendurhakai perintah (Rasul) sesudah
Allah memperlihatkan kepadamu apa yang kamu sukai.

Di antaramu ada orang yang menghendaki dunia dan di antara kamu ada
orang yang menghendaki akhirat.

Kemudian Allah memalingkan kamu dari mereka untuk menguji kamu.

Dan sesungguhnya Allah telah memaafkan kamu.

Dan Allah mempunyai karunia (yang dilimpahkan) atas orang-orang yang beriman.

(QS 3 Ali 'Imron ayat 152)

S003A151 Akan dimasukkan rasa takut ke dalam hati orang-orang kafir

sanulqi fi qulubil ladzina kafarur ru'ba bi ma asyroku billahi ma lam
yunazzil bihi sulthona.

wa ma'wahumun nar

wa bi'sa matswadh dholimin

Artinya:

Akan Kami masukkan ke dalam hati orang-orang kafir rasa takut,
disebabkan mereka mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah
sendiri tidak menurunkan keterangan tentang itu.

Tempat kembali mereka adalah neraka.

Dan itulah seburuk-buruk tempat tinggal orang-orang yang zalim.

(QS 3 Ali 'Imron ayat 151)

S003A150 - Allahlah Pelindung dan sebaik-baik penolong

Allah adalah sebaik-baik penolong
==================

balillahi maulakum

wahuwa khoirun nashirin

Artinya:

Tetapi (ikutilah Allah), Allahlah Pelindungmu.

Dan Dia-lah sebaik-baik penolong.

(QS 3 Ali 'Imron ayat 150)

S003A149 - Rugilah orang yang mentaati orang-orang kafir

jika mentaati orang kafir maka akan rugi
====================

ya ayyuhalladzina amanu in tuthi'ul ladzina kafaru yaruddukum 'ala
a'qobikum fa tanqolibu khosirin

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, jika kamu mentaati orang-orang kafir
itu, niscaya mereka mengembalikan kamu ke belakang (kepada kekafiran),
lalu jadilah kamu orang-orang yang rugi.

(QS 3 Ali 'Imron ayat 149)

Jumat, 21 Oktober 2011

S003A148 - Allah memberikan pahala kepada orang yang berbuat kebaikan

Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan
===================

fa atahumullahu tsawabad dun-ya wa husna tsawabil akhiroh

wallahu yuhibbul muhsinin

Artinya:

Karena itu Allah memberikan kepada mereka pahala di dunia dan pahala
yang baik di akhirat.

Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan.

(QS 3 Ali 'Imron ayat 148)

S003A147 - Doa: robbanaghfirlana dzunubana wa isrofana fi amrina .......

Doa
===

Wa ma kana qoulahum illa an qolu:

robbanaghfirlana dzunubana wa isrofana fi amrina wa tsabbit aqdamana
wanshurna 'alal qoumil kafirin

Artinya:

Tidak ada doa mereka selain ucapan:

"Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan tindakan kami yang
berlebih-lebihan dalam urusan kami, dan tetapkanlah pendirian kami,
dan tolonglah kami terhadap kaum yang kafir"

(QS 3 Ali 'Imron ayat 147)

S003A146 - Banyak nabi yang berperang bersama orang bertakwa

Mereka tidak lemah, tidak lesu, dan tidak menyerah
===================

wa ka-ayyim min nabiyyin qotala ma'ahu ribbiyyuna katsir

fa ma wahanu lima ashobahum fi sabilillahi wa ma dho'ufu wa mas takanu

wallahu yuhibbush shobirin

Artinya:

Dan berapa banyaknya nabi yang berperang bersama-sama mereka sejumlah
besar dari pengikut(nya) yang bertakwa.

Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpa mereka di jalan
Allah, dan tidak lesu, dan tidak (pula) menyerah (kepada musuh).

Allah menyukai orang-orang yang sabar.

(QS 3 Ali 'Imron ayat 146)

S003A145 - Mati merupakan ketetapan Allah yang telah diatur waktunya

Sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah
==============

wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillahi kitabam muajjala

wa may yuridtsawabad dun-ya nu'tihi minha

wa may yuridtsawabal akhiroti nu'tihi minha

wa sanajzisysyakirin

Artinya:

Sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah,
sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya.

Barang siapa menghendaki pahala dunia, Kami berikan kepadanya pahala dunia itu.

Dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, Kami berikan (pula)
kepadanya pahala akhirat.

Dan Kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur.


(QS 3 Ali 'Imron ayat 145)

S003A144 - Muhammad itu seorang Rasul

Muhammad hanyalah seorang Rasul
============

wa ma muhammadun illa rosul

qod kholat min qoblihir rusul

afa im mata au qutilan qolabtum 'ala a'qobikum

wa may yanqolib 'ala 'aqibaihi fa layyadhurrollaha syai-a

wa sayaj-zillahusy syakirin

Artinya:

Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul.

Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul.

Apakah jika ia wafat atau dibunuh kamu berbalik ke belakang (murtad)?

Barang siapa yang berbalik ke belakang, maka ia tidak dapat
mendatangkan mudharat kepada Allah sedikitpun.

Dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur.

(QS 3 Ali 'Imron ayat 144)

S003A143

Kisah Perang Uhud
===============

wa laqod kuntum tamannaunal mauta min qobli antal qouh

fa qod roaitumuhu wa antum tandhurun

Artinya:

Sesungguhnya kamu mengharapkan mati (syahid) sebelum kamu menghadapinya.

(sekarang) sungguh kamu telah melihatnya dan kamu menyaksikannya (pada
perang Uhud)

(QS 3 Ali 'Imron ayat 143)

S003A142 - Kisah Perang Uhud

Kisah Perang Uhud
===============

am hasibtum an tadkhulul jannata wa lam ma ya'lamillahul ladzina
jahadu minkum wa ya'lamash shlbirin.

Artinya:

Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum nyata
bagi Allah orang-orang yang berjihad di antaramu, dan belum nyata
orang-orang yang sabar.

(QS 3 Ali 'Imron ayat 142)

Minggu, 16 Oktober 2011

S003A141 - Agar Alloh Membersihkan Orang-orang Yang Beriman

wa liyumahhishollahul ladzina amanu wa yamhaqol kafirin.

Artinya:

Dan agar Allah membersihkan orang-orang beriman (dari dosa mereka) dan
membinasakan orang-orang yang kafir.

(QS 3 Ali 'Imron ayat 141)

S003A140 - Jika Kamu Mendapat Luka, Musuhmu Juga Mendapat Luka

Kejayaan dan kehancuran dipergilirkan
==================

in yamsakum qorhun fa qod massal qouma qorhum mitsluh.

Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nasi wa liya'lamallahul ladzina
amanu wa yattakhidza minkum syuhada'

wallahu la yuhibbudh dholimin.

Artinya:

Jika kamu mendapat luka, maka sesunggunya kaum itupun (musuh) mendapat
luka yang serupa.

Dan masa (kejayaan dan kehancuran) itu kami pergilirkan di antara
manusia (agar mereka mendapat pelajaran), dan supaya Allah membedakan
orang-orang yang beriman (dengan orang-orang kafir) dan supaya
sebagian kamu dijadikan-Nya (gugur sebagai) syuhada'.

Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim.

(QS 3 Ali 'Imron ayat 140)

S003A139 - Jangan Bersikap Lemah dan Jangan Bersedih

Kamulah orang-orang yang tinggi derajatnya jika kamu beriman
======================

wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin

Artinya:

Janganlah kamu bersikapa lemah, dan janganlah (pula) kamu bersedih
hati, padahal kamulah orang-orang yang tinggi (derajatnya) jika kamu
beriman.

(QS 3 Ali 'Imron ayat 139)

S003A138 - Al Qur-an Adalah Penerangan dan Petunjuk Untuk Seluruh Manusia

Al Qur'an adalah penerangan, petunjuk serta pelajaran
======================

hadza bayanul linnasi wa hudaw wa mau'idhotul lil muttaqin

Artinya:

(Al Qur'an) ini adalah penerangan untuk seluruh manusia, dan petunjuk
serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa.

(QS 3 Ali 'Imron ayat 138)

S003A137 - BERJALANLAH KAMU DI MUKA BUMI DAN PERHATIKAN AKIBAT PERBUATAN ORANG-ORANG YANG MENDUSTAKAN

Sesungguhnya sebelum kamu telah berlalu sunnah-sunnah Allah
=====================

Qod kholat min qoblikum sunan.

Fa siru fil ardhi fa yandhuru kaifa kana 'aqibatul mukadzdzibin.

Artinya:

Sesungguhnya sebelum kamu telah berlalu sunnah-sunnah Allah.

Karena itu berjalanlah kamu di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana
akibat orang-orang yang mendustakan (rasul-rasul).

(QS 3 Ali 'Imron ayat 137)

S003A136 - Surga bagi orang bertakwa

Ampunan dan pahala untuk orang yang bertakwa
====================

ula-ika jaza-uhum maghfirotum mir robbihim wa jannatun tajri min
tahtihal anharu kholidina fiha wa ni'ma khoirul 'amilin

Artinya:

Mereka (orang-orang yang bertakwa) itu balasannya ialah ampunan dari
Tuhan mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, dan
mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang
yang beramal.

(QS 3 Ali 'Imron ayat 136)

Jumat, 14 Oktober 2011

S003A135 - Menyadari dosa lalu mohon ampun itulah orang beruntung

Orang yang bertakwa
=================

Walladzina idza fa'alu fakhisatan au dholamu anfusahum dzakarullaha
fastaghfaru lidzunubihim.

Wamayyaghfirudzdzunubz illallah.

Wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wahum ya'lamun.

Artinya:

Dan orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau
menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalau memohon ampun
terhadap dosa-dosa mereka.

Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain Allah?

Dan mereka tidak meneruskan perbuatannya itu, sedang mereka mengetahui.

(QS 3 Ali 'Imron ayat 135)

S003A134 - Orang bertakwa : berinfak di saat lapang maupun sempit

Orang yang bertakwa
==================

Alladzina yunfiquna fis sarro-i wadhdhorro-i wal kadhiminal ghoidho
wal 'afina 'anin nas.

Wallahu yuhibbul muhsinin.

Artinya:

Yaitu orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang
maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan
(kesalahan) orang lain.

Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.

(QS 3 Ali 'Imron ayat 134)

S003A133 - Bersegera kepada Ampunan

Bersegeralah kepada ampunan Allah
===================

Wa sari'u ila maghfirotim mir robbikum.

Wa jannatin 'ardhuhas samawati wal ardhi u'iddat lil muttaqin.

Artinya:

Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga
yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang
yang bertakwa.

(QS 3 Ali 'Imron ayat 133)

S003A132 - Taatilah Alloh dan Rosul

Taatilah Allah dan Rasul-Nya
======================

Wa athi'ullaha wa rosula la'allakum turhamun

Artinya:

Dan taatilah Allah dan Rasul supaya kamu diberi rahmat.

(QS 3 Ali 'Imron ayat 132)

S003A130

Larangan Riba
==============

Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adh'afam mudho'afah.

Wattaqullaha la'allakum tuflihun.

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda.

Dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.

(QS 3 Ali 'Imron ayat 130)

S003A131

Peliharalah dirimu dari api neraka
=====================

wattaqun narol lati u'iddat lil kafirin.

Artinya:

Dan peliharalah dirimu dari api neraka yang disediakan untuk
orang-orang yang kafir.

(QS 3 Ali 'Imron ayat 131)

S003A129

Allah memberi ampun kepada siapa yang Dia kehendaki, menyiksa siapa
yang dia kehendaki
====================

Wa lillahi ma fis samawati wama fil ardh.

Yaghfiru limay yasya-u wa yu'adzdzibu may yasya-'

Wallahu ghofurur rohim.

Artinya:

Kepunyaan Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dia
memberi ampun kepada siapa yang Dia kehendaki, menyiksa siapa yang dia
kehendaki.

Dan Allah Maha pengampun lagi Maha Penyayang.

(QS 3 Ali 'Imron ayat 129)

S003A128

Menerima taubat atau mengadzab orang kafir adalah urusan Allah
=================

Laisa laka minal amri syai-un au yatuba 'alaihim au y'adzdzibahum fa
innahum dholimun.

Artinya:

Tak ada sedikitpun campur tanganmu dalam urusan mereka (orang-orang
musyrik) itu, atau Allah menerima taubat mereka, atau mengazab mereka,
karena sesungguhnya mereka itu orang-orang yang zalim.

(QS 3 Ali 'Imron ayat 128)

S003A127

Untuk mengalahkan segolongan orang-orang yang kafir
===================

li yaqtho'a thorofam minal ladzina kafaru au yakbitahum fa yanqolibu kho-ibin.

Artinya:

Untuk membinasakan segolongan orang-orang yang kafir, atau untuk
menjadikan mereka hina, lalu mereka kembali dengan tidak memperoleh
apa-apa.

(QS 3 Ali 'Imron ayat 127)

S003A126

Kemenangan itu hanyalah dari Allah
=================

Wama ja'alahullahu illa busyro lakum wa li tathmainna qulubukum bih.

Waman nashoru illa min 'indillahil 'azizil hakim.

Artinya:

Dan Allah tidak menjadikan pemberian bala-bantuan itu melainkan
sebagai kabar gembira bagi (kemanangan)mu, dan agar tenteram hatimu
karenanya.

Dan kemenangan itu hanyalah dari Allah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

(QS 3 Ali 'Imron ayat 126)

S003A125

Lima ribu malaikat
===============

bala

in tashbiru wa tattaqu wa ya'tukum min faurihim hadza yumdidkum
robbukum bi khomsati alafim minal malaikati musawwimin.

Artinya:

Ya cukup.

Jika kamu bersabar dan bertakwa dan mereka datang menyerang kamu
dengan seketika itu juga, niscaya Allah menolong kamu dengan lima ribu
malaikat yang memakai tanda.

(QS 3 Ali 'Imron ayat 125)

S003A124

Tiga ribu malaikat
===============

Idz taqulu lil mu'minina a lay yakfiyakum ay yumiddakum robbukum bi
tsalatsati alafim minal malaikati muqorrobin.

Artinya:

(Ingatlah) ketika kamu mengatakan kepada orang-orang mukmin: "Apakah
tidak cukup bagi kamu Allah membantu kamu dengan tiga ribu malaikat
yang diturunkan (dari langit)?"

(QS 3 Ali 'Imron ayat 124)

S003A123

Pertolongan Allah pada perang Badar
=================

Wa laqod nashorokumullahu bi badriw wa antum adzillah.

Wattaqullaha la'allakum tasykurun.

Artinya:

Sungguh Allah telah menolong kamu dalam peperangan Badar, padahal kamu
(ketika itu) lemah.

Karena itu bertakwalah kepada Allah supaya kamu mensyukurinya.

(QS 3 Ali 'Imron ayat 123)

S003A122 - Ingin mundur dari pertempuran karena takut

Orang mukmin bertawakal hanya kepada Allah
====================

Idz hammat tho-ifatani minkum antafsala wallahu waliyyuhuma.

Wa 'alallahi fal yatawakkalil mu'minun.

Artinya:

Ketika dua golongan dari padamu ingin (mundur) karena takut, padahal
Allah adalah penolong bagi kedua golongan itu.

Dan hanya kepada Allahlah hendaknya orang-orang mikmin bertawakkal.

(QS 3 Ali 'Imron ayat 122)

S003A121

Kisah Perang Badar dan Uhud
=======================

Wa idz ghodaita min ahlika tubawwi-ul mu'minina maqo'ida lil qital.

Wallahu sami'un 'alim.

Artinya:

Dan (ingatlah) ketika kamu berangkat pada pagi hari dari (rumah)
keluargamu akan menempatkan para mukmin pada beberapa tempat untuk
berperang.

Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

(QS 3 Ali 'Imron ayat 121)

S003A120

Senang melihat orang susah
=================

In tamsaskum hasanatun tasu'hum.

Wa in tushibkum sayyiatuy yafrohu biha.

Wa in tashbiru wa tattaqu la yadhurrukum kaiduhum syaia.

Innallaha bima ya'maluna muhith.

Artinya:

Jika kamu memperoleh kebaikan, mereka bersedih hati.

Tetapi jika kamu mendapat bencana, mereka bergembira karenanya.

Jika kamu bersabar dan bertakwa, niscaya tipu daya mereka sedikitpun
tidak mendatangkan kemudhorotan bagimu.

Sesungguhnya Allah mengetahui segala apa yang mereka kerjakan.

(QS 3 Ali 'Imron ayat 120)

S003A119

Kamu menyukai mereka, padahal mereka membenci kamu.
=====================

Ha antum ula-i tuhibbunahum, wala tuhibbunakum, wa tu'minuna bil kitabi kullih.

Wa idza laqu kum qolu amanna.

Wa idza kholau 'adhdhu 'alaikumul anamila minal ghoidh.

Qul mutu bi ghoidhikum.

Innallaha 'alimum bi dzatish shudur.

Artinya:

Beginilah kamu, kamu menyukai mereka.

Padahal mereka tidak menyukai kamu.

Dan kamu beriman kepada kitab-kitab semuanya.

Apabila mereka menjumpai kamu, mereka berkata: "Kami beriman".

Dan apabila mereka menyendiri, mereka menggigit ujung jari lantaran
marah bercampur benci terhadap kamu.

Katakanlah (kepada mereka): "Matilah kamu karena kemarahanmu itu".

Sesungguhnya Allah mengetahui semua isi hati.

(QS 3 Ali 'Imron ayat 119)

Kamis, 13 Oktober 2011

S003A118

Janganlah mengambil teman kepercayaan orang-orang yang di luar
kalangan =====================

Ya ayyujalladzina amanu la tattakhidzu bithonnatam min dunikum la
ya'lunakum khobalaw waddu ma 'anittum qod badatil baghdho-u min
afwahihim wama tukhfi shuduruhum akbar. Qod bayyanna lakumul ayati in
kuntun ta'qilun.

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ambil sebagai teman
kepercayaanmu orang-orang yang di luar kalanganmu (karena) mereka
tidak henti-hentinya (menimbulkan) kumudhorotan bagimu.

Mereka menyukai apa yang menyusahkan kamu.

Telah nyata kebencian dari mulut mereka.

Dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka lebih besar lagi.

Sungguh telah Kami terangkan kepadamu ayat-ayat (Kami), jika kamu memahaminya.

(QS 3 Ali 'Imron ayat 118)

S003A117

Perumpamaan harta yang dinafkahkan orang kafir
=================

Matsalu ma yunfiqu fi hadzihil hayatid dun-ya kamatsali rihin fiha
shirun ashobat hartsa qoumin dholamu anfusahum fa ahlakat-h wama
dholamahumullahu walakin anfusahum yadhlimun

Artinya:

Perumpamaan harta yang mereka nafkahkan di dalam kehidupan dunia ini,
adalah seperti perumpamaan angin yang mengandung hawa yang sangat
dingin, yang menimpa tanaman kaum yang menganiaya diri sendiri, lalu
angin itu merusaknya.

Allah tidak menganiaya mereka, akan tetapi merekalah yang menganiaya
diri mereka sendiri.

(QS 3 Ali 'Imron ayat 117)

S003A116

Harta dan anak-anak orang kafir tidak dapat menolak azab Allah dari mereka
====================

Innalladzina kafaru lan tughniya 'anhum amwaluhum wala auladuhum
minallahi syai-a.

Wa ulaika ash-habun nari hum fiha kholidun.

Artinya:

Sesungguhnya orang-orang yang kafir, baik harta mereka maupun
anak-anak mereka, sekali-kali tidak dapat menolak azab Allah dari
mereka sedikitpun.

Dan mereka adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.

(QS 3 Ali 'Imron ayat 116)

S003A115

Setiap kebajikan ada balasannya
===================

Wama yaf'alu min khoirin fa lay yakfuruh.

Wallahu 'alimum bil muttaqin.

Artinya:

Dan apa saja kebajikan yang mereka kerjakan, maka sekali-kali mereka
tidak dihalangi (menerima pahalanya).

Dan Allah Maha Mengetahui orang-orang yang bertakwa.

(QS 3 Ali 'Imron ayat 115)

S003A114

Ahli Kitab ada yang saleh
=====================

Yu'minuna billahi wal yaumil akhiri.

Wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa sari'una fil khoirot.

Ulaika minasholihin.

Artinya:

Mereka beriman kepada Allah dan hari akhir.

Mereka menyuruh kepada yang makruf, dan mencegah dari yang munkar, dan
bersegera kepada (mengerjakan) pelbagai kebajikan.

Mereka itu termasuk orang-orang yang saleh.

(QS 3 Ali 'Imron ayat 114)

S003A113

Di antara Ahli Kitab itu, ada golongan yang berlaku lurus.
=====================

Laisu sawa'

Min ahlil kitabi ummatun qo-imah.

Yatluna ayatillahi ana-al laili wahum yasjudun.

Artinya:

Mereka (Ahli Kitab) itu tidak sama.

Di antara Ahli Kitab itu, ada golongan yang berlaku lurus.

Mereka membaca ayat-ayat Allah pada beberapa waktu di malam hari,
sedang mereka juga bersujud.

(QS 3 Ali 'Imron ayat 113)

S003A112

Ahli Kitab selalu diliputi kehinaan
======================

Dhuribat 'alaihimudz dzillatu aina ma tsuqifu, illa bi hablim
minallahi wa hablim minan nas.

Wa ba-u bi ghodjobim minallahi wa dhuribat 'alaihimul maskanah.

Dazlika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtulunal ambiya-i
bi ghoiri haq.

Dzalika bima 'ashou wa kanu ya'tadun.

Artinya:

Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika
mereka berpegang kepada tali (agama) Allah dan tali (perjanjian)
dengan manusia.

Dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah dan mereka diliputi kerendahan.

Yang demikian itu karena mereka kafir kepada ayat-ayat Allah dan
membunuh para nabi tanpa alasan yang benar.

Yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan melampaui batas.

(QS 3 Ali 'Imron ayat 112)

S003A111

Mereka tidak dapat memberikan mudhorot selain gangguan celaan saja.
=================

layyadhurrukum illa adza.

Wa iyyuqotilukum yuwalukumul adbar.

Tsumma la yunshorun.

Artinya:

Mereka sekali-kali tidak akan dapat memberikan mudhorot kepada kamu,
selain dari gangguan-gangguan celaan saja.

Dan jika mereka berperang dengan kamu, pastilah mereka akan berbalik
melarikan diri ke belakang. Kemudian mereka tidak mendapat
pertolongan.

(QS 3 Ali 'Imron ayat 111)

S003A110

Umat terbaik
===========

Kuntum khoiro ummatin ukhrijat lin nas, ta'muruna bil ma'ruf, wa
tanhauna 'anil munkar, wa tu'minuna billah.

Wa lau amana ahlul kitabi lakana khoirol lahum.

Minhumul mu'minuna, wa aktsaruhumul fasiqun.

Artinya:

Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh
kepada yang makruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada
Allah.

Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka.

Dia antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah
orang-orang yang fasik.

(QS 3 Ali 'Imron ayat 110)

S003A109 - Kepunyaan Allah semua yang ada di langit dan di bumi

Kepunyaan Allah semua yang ada di langit dan di bumi
=====================

Wa lillahi ma fis samawati wama fil ardh.

Wa ilallahi turja'ul umur.

Artinya:

Kepunyaan Allah lah apa yang ada di langit dan di bumi.

Dan kepada Allahlah dikembalikan segala urusan.

(QS 3 Ali 'Imron ayat 109)

Rabu, 12 Oktober 2011

S003A108 - Allah berkehendak untuk menganiaya hamba-hambanya

Allah tidak berkehendak menganiaya
===================

Tilka ayatullah.

Natluha 'alaika bil haq.

Wamallahu yuridu dhulmal lil 'alamin.

Artinya:

Itulah ayat-ayat Allah.

Kami bacakan ayat-ayat itu dengan benar.

Dan tidaklah Allah berkehendak untuk menganiaya hamba-hambanya.

(QS 3 Ali 'Imron ayat 108)

S003A107

Orang beriman berada dalam rahmat Allah
====================

Fa ammalladzinab yadhdhot wujuhuhum, fa fi rohmatillah.

Hum fiha kholidun.

Artinya:

Adapaun orang-orang yang putih berseri mukanya, maka mereka berada
dalam rahmat Allah.

Mereka kekal di dalamnya.

(QS 3 Ali 'Imron ayat 107)

S003A106 - Azab bagi orang yang kafir

Azab bagi orang yang kafir
=====================

Yauma tabyadhu wujuhun, wa taswaddu wujuh.

Fa ammalladzinas waddat wujuhuhum a kafartum ba'da imanikum, fa dzuqul
'adzaba bima kuntum takfurun.

Artinya:

Pada hari yang di waktu itu ada muka yang putih berseri, dan ada
(pula) muka yang hitam muram.

Adapun orang-orang yang hitam muram mukanya (kepada mereka dikatakan):
"Kenapa kamu kafir sesudah kamu beriman? Karena itu makanlah azab
disebabkan kekafiranmu itu".

(QS 3 Ali 'Imron ayat 106)

S003A104

Amar makruf nahi munkar
====================

Waltakum minkum ummatuy yad'una ilal khoir, wa ya'muruna bil ma'ruf,
wa yanhauna 'anil munkar.

Wa ulaika humul muflihun.

Artinya:

Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada
kebajikan, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang munkar.

Merekalah orang-orang yang beruntung.

(QS 3 Ali 'Imron ayat 104)

S003A105

Jangan bercerai berai dan berselisih
=====================

Wala takunu kalladzina tafarroqu wa akhlafu mim ba'di ma ja-a humul bayyinat.

Wa ulaika lahum 'adzabun 'adhim.

Artinya:

Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang bercerai berai dan
berselisih sesudah datang keterangan yang jelas kepada mereka.

Mereka itulah orang-orang yang mendapat siksa yang berat.

(QS 3 Ali 'Imron ayat 105)
S003A105
Jangan bercerai berai dan berselisih
=====================

Wala takunu kalladzina tafarroqu wa akhlafu mim ba'di ma ja-a humul bayyinat.

Wa ulaika lahum 'adzabun 'adhim.

Artinya:

Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang bercerai berai dan
berselisih sesudah datang keterangan yang jelas kepada mereka.

Mereka itulah orang-orang yang mendapat siksa yang berat.

(QS 3 Ali 'Imron ayat 105)

S003A103

Jangan bercerai berai
=================

Wa'tashimu bi hablillahi jami'a wa la tafarroqu.

Wadzkuru ni'matallahi 'alaikum idz kuntum a'da-a, fa allafa baina
qulubikum, fa ashbahtum bi ni'matihi ikhwana.

Wa kuntum 'ala syafa hufrotim minan nari fa anqodzakum minha.

Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun.

Artinya:

Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan
janganlah kamu bercerai berai.

Dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa
jahiliyah) bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu
menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang bersaudara.

Dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan
kamu dari padanya.

Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu
mendapat petunjuk.

(QS 3 Ali 'Imron ayat 103)

S003A102 - Bertakwalah dengan sebenar-benar takwa

Bertakwalah dengan sebenar-benar takwa
====================

Ya ayyuhalladzina amanut taqullaha haqqo tuqotih.
Wala tamutuna illa wa antum muslimun.

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan
sebenar-benar takwa kepada-Nya.

Dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam.

(QS 3 Ali 'Imron ayat 102)

S003A101

Orang yang diberi petunjuk
======================

Wa kaifa takfuruna wa antum tutla 'alaikum ayatullahi wa fi kum rosuluh.

Wa may ya'tashim billahi fa qod hudiya ila shirotim mustaqim.

Artinya:

Bagaimanakah kamu (sampai) menjadi kafir, padahal ayat-ayat Allah
dibacakan kepada kamu, dan Rasul-Nya pun berada di tengah-tengah kamu?

Barang siapa yang berpegang teguh kepada (agama) Allah maka
sesungguhnya ia telah diberi petunjuk kepada jalan yang lurus.

(QS 3 Ali 'Imron ayat 101)

S003A100

Jangan mengikuti Ahli Kitab
==================

Ya ayyuhalladzina amanu, in tuthi'u fariqom minalladzina utul kitaba
yaruddukum ba'da imanikum kafirin.

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, jika kamu mengikuti sebagian dari Ahli
Kitab, niscaya mereka akan mengembalikan kamu menjadi orang kafir
sesudar kamu beriman.

(QS 3 Ali 'Imron ayat 100)

Selasa, 11 Oktober 2011

S003a099

Bantahan terhadap Ahli Kitab
=================

Qul Ya Ahlal Kitabi lima tashudduna 'an sabilillahi man amana,
tabghunaha 'iwajaw wa wa antum syuhada

Wamallahu bi ghofilin 'amma ta'malun

Artinya:

Katakanlah: "Hai Ahli Kitab, mengapa kamu menghalang-halangi dari
jalan Allah orang-orang yang telah beriman, kamu menghendakinya
menjadi bengkok, padahal kamu menyaksikan?"

Allah sekali-kali tidak lalai dari apa yang kamu kerjakan.

(QS 3 Ali 'Imron ayat 99)

S003A098

Bantahan terhadap Ahli Kitab
==================

Qul Ya ahlal kitabi lima takfuruna bi ayatillahi wallahu syahidun 'ala
ma ta'malun.

Artinya:

Katakanlah: "Hai Ahli Kitab, mengapa kamu ingkari ayat-ayat Allah,
padahal Allah Maha menyaksikan apa yang kamu kerjakan".

(QS 3 Ali 'Imron ayat 98)

S003A097

Mengerjakan haji adalah kewajiban
============

Fihi ayatum bayyinatum maqomu ibrohim.

Wa man dakholahu, kana amina.

Wa lillahi 'alan nasi hijjul baiti man istatho'a ilaihi sabila.

Wa man kafaro fa innallaha ghoniyyun 'anil 'alamin.

Artinya:

Padanya (Baitullah) terdapat tanda-tanda yang nyata , (di antaranya)
tempat berdiri Ibrahim (saat membangun Ka'bah).

Barang siapa memasukinya, menjadi amanlah dia.

Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia kepada Allah, yaitu (bagi)
orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah.

Barang siapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah
Maha Kaya dari semesta alam.

(QS 3 Ali 'Imron ayat 97)

S003A096

Baitullah yang di Mekah merupakah rumah ibadah pertama
==============

Inna awwala baitiw wudhi'a lin nasi lal ladzi bi bakkata mubarokaw wa
hudal lil 'alamin.

Artinya:

Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk (tempat ibadah)
manusia ialah Baitullah yang di Bakkah (Mekah) yang diberkati dan
menjadi petunjuk bagi semua manusia.

(QS 3 Ali 'Imron ayat 96)

S003A095

Ikutilah agama Ibrahim yang lurus
===============

Qul shodaqollah.

Fat tabi'u millata ibrohima hanifa.

Wama kana minal musyrikin.

Artinya:

Katakanlah: "Benarlah apa yang difirmankan Allah".

Maka ikutilah agama Ibrahim yang lurus.

Dan bukanlah di termasuk orang-orang yang musrik.

(QS 3 Ali 'Imron ayat 95)

Sabtu, 08 Oktober 2011

S003A094

Dusta terhadap Allah adalah Zalim
===================

Fa maniftaro 'alallahil kadziba mim ba'di dzalika fa ulaika humudh dholimun.

Artinya:

Maka barang siapa mengada-adakan dusta terhadap Allah sesudah itu,
maka merekalah orang-orang yang zalim.

(QS 3 Ali 'Imron ayat 94)

S003A093

Makanan yang haram bagi Bani Israil
===================

Kulluth tho'ami hillal li bani Isroila illa ma harroma Isroilu 'ala
nafsihi min qobli an tunazzalat tauroh.

Qul fa'tu bit tauroti fatluha in kuntum shodiqin.

Artinya:

Semua makanan adalah halal bagi Bani Israil kecuali makanan yang
diharamkan oleh Israil (Yakub) untuk dirinya sendiri sebelum Taurot
diturunkan.

Katakanlah: "Jika kamu mengatakan ada makanan yang diharamkan sebelum
turun Taurot), maka bawalah Taurot itu, lalu bacalah dia jika kamu
orang-orang yang benar".

(QS 3 Ali 'Imron ayat 93)

S003A092

Kebajikan yang sempurna
=====================

Lan tanalul birra hatta yunfiqu mimma tuhibbun.

Wama tunfiqu min syai-in fa innallaha bihi 'alim.

Artinya:

Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna),
sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai.

Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.

(QS 3 Ali 'Imron ayat 92)

S003A091

Orang yang mati dalam kekafiran
===================
Innalladzina kafaru wa matu wahum kuffarun fala yuqbala min ahadihim
mil ul ardhi dzahabaw walawif tada bih.

Ulaika lahum 'adzabun alimuw wama lahum min nashirin.

Artinya:

Sesungguhnya orang-orang kafir dan mati sedang mereka tetap dalam
kekafirannya, maka tidaklah akan diterima dari seorang di antara
mereka emas sepenuh bumi, walaupun dia menebus diri dengan emas (yang
sebanyak) itu.

Bagi mereka itulah siksa yang pedih dan sekali-kali mereka tidak
memperoleh penolong

(QS 3 Ali 'Imron ayat 91)

S003A090

Orang-orang yang sesat
===================

Innalladzina kafaru ba'da imanihim tsumma azdadu kufrol lan tuqbala taubatuhum.

Wa ulaika humudh dho-llun.

Artinya:

Sesungguhnya orang-orang kafir sesudah beriman kemudian bertambah
kekafirnnay, sekali-kali tidak akan diterima taubatnya.

Dan mereka itulah orang-orang yang sesat.

(QS 3 Ali 'Imron ayat 90)

S003A089

Orang yang taubat dan mengadakan perbaikan akan mendapat ampunan.
==================

Illalladzina tabu mim ba'di dzalika wa ashlahu.

Fa innallaha ghofurur rohim.

Artinya:

Kecuali bai orang-orang yang taubat sesudah (kafir) itu dan mengadakan
perbaikan.

Karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

(QS 3 Ali 'Imron ayat 89)

S003A088

Tidak diringankan siksa dari mereka, dan tidak (pula) mereka diberi tangguh
===============

Kholidina fiha.

La yukhoffafu 'anhumul 'adzabu wala hum yundhorun.

Artinya:

Mereka kekal di dalamnya.

Tidak diringankan siksa dari mereka, dan tidak (pula) mereka diberi tangguh.

(QS 3 Ali 'Imron ayat 88)

S003A087

Laknat Allah, Malaikat dan manusia ditimpakan kepada orang yang kafir
setelah beriman
=================

Ulaika jaza-uhum anna 'alaihim la'natallahi wal malaikati wan nasi ajma'in.

Artinya:

Mereka itu balasannya adalah bahwasanya laknat Allah ditimpakan kepada
mereka, (demikian pula) laknat para malaikat dan manusia seluruhnya.

(QS 3 Ali 'Imron ayat 87)

S003A086

Allah tidak menunjuki orang-orang yang zalim
==================

Kaifa yahdillahu qouman kafaru ba'da imanihim wa syahidu anna rosula
haqquw wa ja-ahumul bayyinat

wallahu la yahdil qoumadh dholimin.

Artinya:

Bagaimana Allah akan menunjuki suatu kaum yang kafir sesudah mereka
beriman, serta mereka telah mengakui bahwa rasul itu (Muhammad)
benar-benar rasul, dan keterangan-keteranganpun telah datang kepada
mereka?
Allah tidak menunjuki orang-orang yang zalim.

(QS 3 Ali 'Imron ayat 86)

S003A085

Barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidak
akan diterima (agama itu) dari padanya
===================

Wa may yabtaghi ghoirol islami dinan fa layyuqbala minh.

Wa hua fil akhiroti minal khosirin.

Artinya:

Barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidak
akan diterima (agama itu) dari padanya.

Dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi.

(QS 3 Ali 'Imron ayat 85)

S003A084

Kami beriman kepada Allah .....
==============

Qul amanna billahi wama unzila 'alaina wama unzila 'ala ibrohima wa
isma'ila wa ishaqo wa ya'quba wal asbathi wama utiya musa wa 'isa wa
nabiyyuna mir robbihim. La nufarriqu baina ahadim minhum wa nahnu lahu
muslimun.

Artinya:

Katakanlah: "Kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan
kepada kami dan yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub
dan anak-anaknya, dan apa yang diberikan kepada Musa, Isa dan para
Nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorangpun di
antara mereka dan hanya kepada-Nya lah kami menyerahkan diri".

(QS 3 Ali 'Imron ayat 84)

S003A083

Maka apakah mereka mencari agama yang lain dari agama Allah
===============

A fa ghoiro di-nillahi yabghuna walahu aslama man fis samawati wal
ardhi thou'aw wa karhaw wa ilaihi turja'un.

Artinya:

Maka apakah mereka mencari agama yang lain dari agama Allah, padahal
kepada-Nya lah berserah diri segala apa yang di langit dan di bumi,
baik dengan suka maupun terpaksa dan hanya kepada Allah lah mereka
dikembalikan.

(QS 3 Ali 'Imron ayat 83)

S003A082

Orang-orang yang fasiq
=============

Fa man tawalla ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun

Artinya:

Barang siapa yang bepaling sesudah itu, maka mereka itulah orang-orang
yang fasiq

(QS 3 Ali 'Imron ayat 82)

S003A081

Janji para Nabi kepada Allah tentang kenabian Muhammad.
==================

Wa idz akhodzallahu mitsaqon nabiyyina lama a taitukum min kitabiw wa
hikmatin tsumma ja-akum rosulum mushoddiqul lima ma'akum
latu'minnabihi wa latanashurunnah.

Qola aqrortum wa akhod tum 'ala dzalikum ishri.

Qolu aqrorna.

Qola fasyhadu wa ana ma'akum minasysyhidin.

Artinya:

Dan (ingatlah) ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi:
"Sesungguhnya apa saja yang Aku berikan kepadamu berupa kitab dan
hikmah, kemudian datang kepadamu seorang rasul yang membenarkan apa
yang ada padamu, niscaya kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya
dan menolongnya".

Allah berfirman: "Apakah kamu mengakui dan menerima perjanjian-Ku
terhadap yang demikian itu?".

Mereka menjawab: "Kami mengakui".

Allah berfirman: "Kalau begitu saksikanlah (hai para nabi) dan Aku
menjadi saksi (pula) bersama kamu".

(QS 3 Ali 'Imron ayat 81)

S003A080

Seorang Nabi tidak akan menyuruh menjadikan Malaikat dan para nabi sebagai Tuhan
===============

Wala ya'murukum an tat takhidzul mala-ikatu wan nabiyyina arbaba.

A ya'murukum bil kufri ba'da idz antum muslimun.

Artinya:

Dan (tidak wajar pula baginya) menyuruhmu menjadikan malaikat dan para
nabi sebagai tuhan.

Apakah (patut) dia menyuruhmu berbuat kekafiran di waktu kamu sudah
(menganut agama) Islam?

(QS 3 Ali 'Imron ayat 80)

Jumat, 07 Oktober 2011

S003A079

Nabi tidak akan menyuruh manusia menyembah dirinya
==============

Ma kana li basyarin ayyu'tiyahullahul kitaba wal hukma wan nubuwwata
tsumma yaqulu lin nasi kunu 'ibadalli min dunillah.

Walakin kunu robbaniyyina bima kuntum tu'allimunal kitaba wa bima
kuntum tadrusun.

Artinya:

Tidak wajar bagi seorang manusia yang Allah berikan kepadanya Al
Kitab, hikmah dan kenabian, lalu dia berkata kepada manusia:
"Hendaklah kamu menjadi penyembah-penyembahku, bukan penyembah Allah".

Akan tetapi (dia berkata): "Hendaklah kamu menjadi orang-orang
Rabbani, karena kamu selalu mengajarkan Al Kitab, dan disebabkan kamu
tetap mempelajarinya".

(QS 3 Ali 'Imron ayat 79)

S003A078

Keburukan orang Yahudi - Berkata dusta tentang Allah
==============

Wa inna minhum la fariqoy yalfuna alsinatahum bil kitabi li tahsabuhu
minal kitabi wama hua minal kitabi wa yaquluna hua min 'indillahi wa
yaquluna 'alallahil kadziba wa hum ya'lamun.

Artinya:

Sesungguhnya di antara mereka ada segolongan yang memutar-mutar
lidahnya membaca Al Kitab, supaya kamu menyangka yang dibacanya itu
sebagian dari Al Kitab, padahal ia bukan dari Al Kitab, dan mereka
mengatakan: "Ia (yang dibaca itu) datang dari sisi Allah", padahal ia
bukan dari sisi Allah. Mereka berkata dusta tentang Allah, sedang
mereka mengetahui.

(QS 3 Ali 'Imron ayat 78)

S003A077

Keburukan orang Yahudi - Mengingkari janji dan sumpah
===============

innalladzina yastaruna bi 'ahdillahi wa aimanihim tsamanan qolila
ulaika la kholaqo lahum fil akhiroti wa la yukallimuhumullahu wa la
wa la yandhuru ilaihim yaumal qiyamati wala yuzakkihim wa lahum
'adzabun alim

Artinya:

Sesungguhnya orang-orang yang menukar jaanji(nya dengan) Allah dan
sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit, mereka itu tidak
mendapat bagian (pahala) di akhirat, dan Allah tidak akan berkata-kata
dengan mereka dan tidak akan melihat kepada mereka pada hari kiamat
dan tidak (pula) akan mensucikan mereka. Dan bagi mereka azab yang
pedih.

(QS 3 Ali 'Imron ayat 77)

S003A076

Keburukan orang Yahudi - Tidak menepati janji
=================

Bala, man aufa bi 'ahdihi wat taqo, fa innallaha yhibbul muttaqin

Artinya:

(Bukan demikian), sebenarnya barang siapa yang menepati janji (yang
dibuatnya) dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang
yang bertakwa.

(QS 3 Ali 'Imron ayat 76)

S003A075

Keburukan orang Yahudi
=======================

Wa min ahlil kitabi man in ta'manhu bi qinthoriy yuaddihi ilaik.

Wa minhum man inta'manu bi dinaril la yuaddihi ilaika illa ma dumta
'alaihi qo-ima.

Dzalika bi annahum qolu laisa 'alaina fil ummiyyina sabil.

Wa yaquluna 'alallahil kadziba wahum ya'lamun.

Artinya:

Di antara Ahli Kitab, ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya
harta yang banyak, dikembalikannya kepadamu.

Dan di antara mereka ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya
satu dinar, tidak dikembalikannya kepadamu, kecuali jika kamu selalu
menaginya.

Yang demikian itu lantaran mereka mengatakan: "Tidak ada dosa bagi
kami terhada orang-orang ummi".

Mereka berkata dusta terhadap Allah, padahal mereka mengetahui.

(QS 3 Ali 'Imron ayat 75)

S003A074 - Allah menentukan rahmat kenabian kepada siapa yang dikehendakinya

Allah yang menentukan
===============

Yakhtash-shu bi rohmatihi may yasya-'

Wallahu dzu fadhlil 'adhim

Artinya:

Allah menentukan rahmat-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya.

Dan Allah mempunyai karunia yang besar.

(QS 3 Ali 'Imron ayat 74)

S003A071

Sikap Ahli Kitab - Mencampur adukkan yang hak dengan yang batil,
Menyembunyikan kebenaran
==============

Ya Ahlal Kitabi lima talbitsunal haqqo bil bathili wa taktumunal haqqo
wa antun ta'lamun.

Artinya:

Hai Ahli Kitab, mengapa kamu mencampur adukkan yang haq dengan yang
batil dan menyembunyikan kebenaran, padahal kamu mengetahui.

(QS 3 Ali 'Imron ayat 71)

S003A073

Sikap Ahli Kitab - Petunjuk Allah lah yang harus diikuti.
=================

Wa la tu'minu illa li man tabi'a dinakum.

Qul innal huda hudallah

Ayyu'ta ahadum mitsla ma utitum au yuha-jjukum 'inda robbikum.

Qul innal fadhla bi badillahi yu'tihi may yasya-'

Wallahu wasi'un 'alim.

Artinya:

Dan janganlah kamu percaya melainkan kepada orang yang mengikuti agamamu.

Katakanlah: "Sesungguhnya petunjuk (yang harus diikuti) ialah petunjuk Allah".

Dan (janganlah kamu percaya) bahwa akan diberikan kepadamu, dan
(jangan pula kamu percaya) bahwa mereka akan mengalahkan hujahmu di
sisi Tuhanmu.

Katakanlah: "Sesungguhnya karunia itu di tangan Allah. Allah
memberikan karunia-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Dan Allah
Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui)".

(QS 3 Ali 'Imron ayat 73)

S003A072

Sikap Ahli Kitab - Pura-pura beriman
================

Wa qolqt tho-ifatum min ahlil kitabi aminu billadzi unzila
'alalladzina amanu wajhan nahari wakfuru akhirohu la'allahum yarji'un.

Artinya:

Sebagian (lain) dari Ahli Kitab berkata (kepada sesamanya):
"Perlihatkan (seolah-olah) kamu beriman kepada apa yang diturunkan
kepada orang-orang beriman (sahabat-sahabat Rasul) pada permulaan
siang dan ingkarilah dia pada akhirnya, supaya mereka (orang-orang
mukmin) kembali (kepada kekafiran).

(QS 3 Ali 'Imron ayat 72)

S003A070

Sikap Ahli Kitab - Mengingkari ayat-ayat Allah
===============

Ya Ahlal Kitabi lima takfuruna bi ayatillahi wa antum tsy-hadun.

Artinya:

Hai Ahli Kitab, mengapa kamu mengingkari ayat-ayat Allah, padahal kamu
mengetahui (kebenarannya).

(QS 3 Ali 'Imron ayat 70)

Kamis, 06 Oktober 2011

S003A069

Sikap Ahli Kitab - Ahli Kitab ingin menyesatkan
=================

wad dat thoifatum min ahlil kitabi lau yudhillunakum.

Wama yudhilluna illa anfusahum wama yasy'urun.

Artinya:

Segolongan dari Ahli Kitab ingin menyesatkan kamu.

Padahal mereka (sebenarnya) tidak menyesatkan melainkan dirinya
sendiri, dan mereka tidak menyadarinya.

(QS 3 Ali 'Imron ayat 69)
S003A069
Millah Ibrahim - Ahli Kitab ingin menyesatkan
=================

wad dat thoifatum min ahlil kitabi lau yudhillunakum.

Wama yudhilluna illa anfusahum wama yasy'urun.

Artinya:

Segolongan dari Ahli Kitab ingin menyesatkan kamu.

Padahal mereka (sebenarnya) tidak menyesatkan melainkan dirinya
sendiri, dan mereka tidak menyadarinya.

(QS 3 Ali 'Imron ayat 69)

S003A068

Millah Ibrahim - Orangkorang yang dekat
===============

Inna aulan nasi bi Ibrohima lalladzinat taba'uhu wa hadzan nabiyyu
walladzina amanu.

Wallahu waliyyul mu'minin.

Artinya:

Sesungguhnya orang yang paling dekat kepada Ibrahim ialah orang-orang
yang mengikutinya dan Nabi ini (Muhammad), serta orang-orang yang
beriman (kepada Muhammad).

Dan Allah adalah Maha Pelindung semua orang-orang yang beriman.

(QS 3 Ali 'Imron ayat 68)

S003A067

Millah Ibrahim - Ibrahim bukan Yahudi, Nasrani atau Musrik.
===================

Ma kana ibrohimu yahudiyyaw wala nash-roniyyaw wa lakin kana hanifam
muslimaw wa ma kana minal musyrikin.

Artinya:

Ibrahim bukan seorang Yahudi dan bukan (pula) seorang Nasrani, akan
tetapi dia adalah seorang yang lurus lagi berserah diri (kepada Allah)
dan sekali-kali bukanlah di termasuk golongan orang-orang musrik.

(QS 3 Ali 'Imron ayat 67)

Rabu, 05 Oktober 2011

S003A066

Millah Ibrahim - Bantah-membantah
=================

Ha antum ha ula-i hajajtum fi ma lakum bihi 'ilmun fa lima tuha-jjuna
fi ma laisa lakum bihi 'ilmun.

Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun.

Artinya:

Beginilah kamu, kamu ini (sewajarnya) bantah-membantah tentang hal
yang kamu ketahui, maka kenapa kamu bantah-membantah tentang hal yang
tidak kamu ketahui?

Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.

(QS 3 Ali 'Imron ayat 66)

S003A065

Millah Ibrahim - Mengapa bantah-membantah hal Ibrahim
===================

Ya ahlal kitabi lima tuha-jjuna fi ibrohima wama unzilatit taurotu wal
injilu illa mim ba'dih.

A fala ta'qilun

Artinya:

Hai Ahli Kitab, mengapa kamu bantah-membantah tentang hal Ibrahim,
padahal Taurat dan Injil tidak diturunkan melainkan sesudah Ibrahim?

Apakah kamu tidak berpikir?

(QS 3 Ali 'Imron ayat 65)

S003A064

Millah Ibrahim - Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah
================

Qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimati sawa-im bainana wa bainakum
alla na'buda illallah wala nusyrika bihi syaiaw wala yattakhidza
ba'dhuna ba'dhon arbabam min dunillah.

Fa in tawallau fa qulu asy-hadu innana muslimun.

Artinya:

Katakanlah: "Hai Ahli Kitab, marilah (berpegang) kepada suatu kalimat
(ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa
tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan
sesuatu pun dan tidak (pula) sebagian kita menjadikan sebagian yang
lain sebagai tuhan selain Allah.

Jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka: "Saksikanlah,
bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri (kepada Allah)".

(QS 3 Ali 'Imron ayat 64)

S003A063 - Jika berpaling

Kisah Al Masih - Jika berpaling
================

Fa in tawallau, fa innallaha 'alimum bil mufsidin

Artinya:

Kemudian, jika mereka berpaling (dari kebenaran), maka sesungguhnya
Allah Maha Mengetahui orang-orang yang berbuat kerusakan.

(QS 3 Ali 'Imron ayat 63)

S003A062 - Kisah Yang Benar

Kisah Al Masih - Kisah yang benar
================

Inna hadza lahuwal qoshoshul haq.

Wama min ilahin illallah.

Wa innallaha lahuwal 'azizul hakim.

Artinya:

Sesungguhnya ini adalah kisah yang benar.

Dan tidak ada Tuhan selain Allah.

Dan sesungguhnya Allah, Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

(QS 3 Ali 'Imron ayat 62)

S003A061

Kisah Al Masih - Siapa yang membantah
================

Fa man ha-jjaka fihi mim ba'di ma ja-aka minal 'ilmi faqul ya'alau
nad'u abna-ana wa abna-akum wa nisa-ana wa nisa-akum wa anfusana wa
anfusakum tsumma nabtahil fa naj'al la'natallahi 'alal kadzibin

Artinya:

Siapa yang membantahmu tentang kisah 'Isa sesudah datang ilmu (yang
meyakinkan kamu), maka katakanlah (kepadanya): "Marilah kita memanggil
anak-anak kami dan anak-anak kamu, isteri-isteri kami dan
isteri-isteri kamu, diri kami dan diri kamu, kemudian marilah kita
bermubahalah kepada Allah dan kita minta supaya laknat Allah
ditimpakan kepada orang-orang yang dusta".

(QS 3 Ali 'Imron ayat 61)

S003A060

Kisah Al Masih, Kebenaran berasal dari Allah

=======================


Al haqqu mir robbika
Fala takum munal mumtarin

Artinya:

Kebenaran itu datang dari Tuhanmu,

maka janganlah kamu termasuk orang-orang yang ragu-ragu.

(QS 3 Ali 'Imron ayat 60)

Selasa, 04 Oktober 2011

S003A059

Kisah Al Masih, Seperti penciptaan Adam

=======================

Inna matsala 'Isa 'indallahi ka matsali adam.

Kholaqohu min turobin tsumma qola lahu kun fa yakun.

Artinya:

Sesungguhnya misal (penciptaan) 'Isa di sisi Allah, adalah sepeerti
(penciptaan) Adam.

Allah menciptakan Adam dari tanah, kemudian Allah berfirman kepadanya:
"Jadilah" (seorang manusia), maka jadilah dia.

(QS 3 Ali 'Imron ayat 59)

S003A058 - Kisah Al Masih Isa

Kisah Al Masih - Bukti kerasulan

=======================


Dzalika natluhu 'alaika minal ayati wa dzikril hakim.

Artinya:

Demikianlah (kisah 'Isa Al Masih) Kami membacakannya kepadamu sebagian
dari bukti-bukti (kerasulannya) dan (membacakan) Al Qur'an yang penuh
hikmah.

(QS 3 Ali 'Imron ayat 58)